Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indolently /'indələntli/  

  • Phó từ
    [một cách] lười biếng