Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indistinguishability /'indistiɳgwiʃə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể phân biệt được