Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indisputableness /'indispju:tə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể cãi, tính không thể bàn cãi, tính không thể tranh luận