Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect tax /,indirekt'tæks/  

  • thuế gián thu

    * Các từ tương tự:
    Indirect taxes