Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect speech /,indi'rekt 'spi:t∫/  

  • (ngôn ngữ học)
    như reported speech