Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngữ pháp) câu hỏi trong lời dẫn gián tiếp