Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect primary /indi'rek'praiməri/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) cuộc bầu đại biểu lượt một (bầu đại biểu đi dự hội nghị bầu người ra ứng cử của hội đồng)