Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect object /,indi'rekt 'ɔbdʒikt/  

  • (ngôn ngữ học)
    bổ ngữ gián tiếp