Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect lighting /indi'rekt'laitiɳ/  

  • Danh từ
    ánh sáng gián tiếp, ánh sáng toả