Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indirect labour /indi'rekt'laitiɳ/  

  • Danh từ
    lao động không trực tiếp sản xuất