Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

index-linked /'indeks liŋkt/  

  • Tính từ
    có chỉ số hóa theo giá sinh hoạt (lương bổng…)