Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indelicateness /in'delikitnis/  

  • Danh từ
    sự thiếu tế nhị, sự khiếm nhã, sự thô lỗ ((như) indelicacy)