Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefinitely /in'definətli/  

  • Phó từ
    vô thời hạn
    you may have to wait indefinitely
    anh có thể phải chờ vô thời hạn (không biết đến bao giờ)