Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefinite article /in,definət'ɑ:tikl/  

  • (ngôn ngữ học)
    mạo từ phiếm