Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecipherable /,indi'saifrəbl/  

 • Tính từ
  không đọc ra được, không giải đoán được
  indecipherable scribble
  chữ viết nguệch ngoạc không đọc ra được

  * Các từ tương tự:
  indecipherableness