Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incrustation /,inkrʌ'steiʃn/  

  • Danh từ
    sự khảm
    lớp phủ (hình thành dần dần)
    incrustation of barnacles on the hull
    lớp động vật chân tơ bám vào vỏ tàu thủy