Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

increaser /in'kri:sə/  

  • Danh từ
    người làm tăng, cái làm tăng
    măng sông (nối hai đoạn ống khác đường kính)