Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorrectness /,inkə'rektnis/  

  • Danh từ
    sự không đúng, sự sai