Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorrectly /,inkə'rektli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đúng, [một cách] sai
    answer incorrectly
    trả lời sai