Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorporeality /'inkɔ:pɔ:ri'æliti/  

  • Danh từ
    tính vô hình, tính vô thể
    tính thần linh, tính thiên thần
    (pháp lý) tính không cụ thể