Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconveniently /,iŋkən'vi:niəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất tiện, [một cách] phiền phức