Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incongruously /in'kɒŋgrʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lạc lõng