Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomprehensibleness /inkɔmprihensə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không thể hiểu được, sự khó hiểu