Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomparability /in,kɒmpərə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không gì sánh được, tính vô song