Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incommode /,iŋkə'məʊd/  

  • Động từ
    làm phiền, gây rắc rối