Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

income account /'inkəmə'kaunt/  

  • Danh từ
    sự tính phác lỗ lãi
    khoản thu nhập