Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inchoate /in'kəʊeit/ /'inkəʊeit/  

 • Tính từ
  còn phôi thai
  inchoate ideas
  những ý tưởng còn phôi thai

  * Các từ tương tự:
  inchoately, inchoateness