Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incautiousness /in'kɔ:ʃn/  

  • Danh từ
    sự thiếu thận trọng, sự khinh suất, sự thiếu suy nghĩ