Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incarnational /inkɑ:'neiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự hiện thân