Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inauspiciously /,inɔ:s'piʃəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] không may