Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaudibly /in'ɔ:dəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể nghe thấy