Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inattentively /inə'tentivli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu chú ý, [một cách] lơ là