Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inarticulateness /,inɑ:'tikjʊlətnis/  

  • Danh từ
    sự không phát biểu rõ ràng
    sự không nói nên lời