Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inappropriately /,inə'prəʊpriətli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thích hợp
    inappropriately dressed for the funeral
    ăn mặc không hợp với buổi lễ tang