Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inapplicability /in,æplikə'biləti/  

  • Danh từ
    sự không thể áp dụng được