Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inanimateness /in'ænimitnis/  

  • Danh từ
    tính vô sinh; tình trạng không có sinh khí; tính vô tri vô giác
    tính nhạt nhẽo, tính buồn tẻ, tính thiếu hoạt động