Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccurateness /in'ækjuritnis/  

  • Danh từ
    tính không đúng, tính sai