Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccurately /in'ækjərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đúng, [một cách] không chính xác