Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccuracy /in'ækjurəsi/  

  • Danh từ
    sự không đúng đắn, sự không chính xác