Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    trong cơ thể, in-vivo