Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

in memoriam /,inmə'mɔ:riəm/  

  • tiếng Latinh
    để tưởng niệm ai đó (câu ghi trên mộ chí...)