Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

in loco parentis /in,ləʊkəʊpa'rentis/  

  • tiếng Latinh
    thay mặt cha mẹ