Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

in extremis /,inik'strimis/  

 • Phó từ
  tiếng La tinh
  lúc khẩn cấp
  cái nút báo động này chỉ dùng khi khẩn cấp
  (tôn giáo) sắp chết, hấp hối
  làm lễ ban thánh thể cho ai lúc sắp chết