Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thay mặt, nhận danh