Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

in absentia /inæb'senʃiə/  

  • phó từ
    trong khi vắng mặt