Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprudentness /im'pru:dəntnis/  

  • Danh từ
    sự không thận trọng, sự khinh suất ((như) imprudence, imprudency)