Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc sự ứng khẩu, sự ứng tác
    thuộc khúc ứng tấu