Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improper fraction /im,prɒpə'frækʃn/  

  • (toán)
    phân số lớn hơn