Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionistic /impreʃə'nistik/  

 • Tính từ
  (thuộc) chủ nghĩa ấn tượng
  (thuộc) trường phái ấn tượng
  an impressionistic painting
  một bức hoạ thuộc trường phái ấn tượng

  * Các từ tương tự:
  impressionistically