Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionist /im'preʃənist/  

 • Tính từ
  (thường Impressionist)
  họa sĩ theo trường phái ấn tượng
  Tính từ
  theo trường phái ấn tượng
  impressionist painters
  họa sĩ theo trường phái ấn tượng

  * Các từ tương tự:
  impressionistic, impressionistically